Üyelik Sözleşmesi
 
1. TARAFLAR 
İşbu sözleşme ve açıklamalardan ("Site" dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklama) oluşan işbu www.multimedyadukkani.com Sitesi Üyelik Sözleşmesi Bostancı Merkez İSTANBUL adresinde mukim VEKS Reklamcılık, Elektronik ve Telekominikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca " VEKS" olarak anılacaktır) İle www. multimedyadukkani.com. sitesine üye olurken "Üye" nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
 
2. TANIMLAR
Elektronik Tanıtım Sistemi": İşbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde " VEKS" ürünlerine ait tanıtıcı bilgi ve görsellerin ve satış noktaları ait bilgilerin " VEKS " tarafından sağlandığı hizmet.
"Üye": www. multimedyadukkani.com  internet sitesine üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
"Kullanıcı" :"SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
"multimedyadukkani Üyelik Hesabı": Üyenin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda " VEKS talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili verileri görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "SİTE" üzerinden erişilen "Üye"ye özel internet sayfası.
VEKS Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Site" içerisinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan  işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla " VEKS " tarafından ortaya konulan uygulamalar. " VEKS ", "Site" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. " VEKS " tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar " VEKS " tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından "Üye"lere duyurulur.
 
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu sözleşmenin konusu, "Site"de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin üyelik sözleşmesi, gizlilik politikası vb ile " VEKS " tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " VEKS " tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4. ÜYELİK VE "HİZMET" KULLANIMI ŞARTLARI
4.1. Üyelik "Site"nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "Site"ye üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet  için kayıt işleminin yaptırılması ve " VEKS " tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
 
4.2. "Site"ye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve " VEKS " tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi " VEKS " tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Siteye kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Siteye üyeliğinin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.
 
4.3. VEKS " her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi biri bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.  İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, "Sitede belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun " VEKS " bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun " VEKS " tarafından tespit edilmesi veya " VEKS "in ticari kararları doğrultusunda " VEKS "in kendi iradesi doğrultusunda verilecektir.
 
5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri
 
5.1.1. Üye", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "Site" hizmetlerinden faydalanırken ve "Site"deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "Site"nin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını Üye olarak kendilerine VEKS, sitelerinden gelecek e-bültenleri almayı kabul eder. 
 
5.1.2. "Üye", " VEKS "in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
 
5.1.3. "Üye"lerin, " VEKS " tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla " VEKS Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri,üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı, " VEKS "in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
 
5.1.4. "Üye"ler, " VEKS "in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
 
5.1.5. VEKS " in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Site"nin kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Site" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"lerin, "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "Üye", " VEKS "in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Site" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla " VEKS " ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı " VEKS " doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
5.1.6. "Üye", " VEKS "ın iş bu Sitede yer alan ürünlerde değişiklik yapma hakkı olduğunu, Sitede yer alan çizim örnekleri vb.leri bulunan istenmeyen hatalar sebebiyle " VEKS "e hiçbir sorumluluk yüklenmediğini kabul eder ve "Üye" bu nedenlerle " VEKS "i doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.
 
5.1.7 “Üye”," kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmiştir.
 
5.1.8 “Üye”, elde ettiği bilgileri KVKK kapsamında gizli tutacağını 3. Kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder bu sebeple ortaya çıkacak zararlardan dolayı zararın kendisinden rücu yoluyla tahsil edileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
 
5.1.9 “Üye”, “VEKS” tarafından kendi kişisel bilgilerinin kendi rızası ile kullanıldığını beyan eder ve KVKK kapsamında kullanılmasına izin verdiğini taahhüt eder.
 
5 .2. " VEKS " nın Hak ve Yükümlülükleri
 
5.2.1. " VEKS " , işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili " VEKS Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirecektir.
 
5.2.2. " VEKS " , "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri  her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar ve " VEKS ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. " VEKS ",Sitedeki  bilgileri ve içerikleri, üyeler de  dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.
 
5.2.3. " VEKS "   Sitede yayınlanan ürün çizim örnekleri vb.leri  konusunda garanti vermemekte ve hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
"Site" üzerinden, " VEKS "  kendi kontrolünde olmayan başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya Portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle " VEKS " tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Site" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen  internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen  internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında " VEKS "in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 
5.2.4. " VEKS " , "Site"de yer alan üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 
5.2.5 VEKS” üye tarafından gönderilen her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında korumaktadır. Paylaşılacak olan bilgi, belge, fotoğraf ve videolar KVKK kapsamı dışında saklanmayacak, depolanmayacak ve 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır. Gerek işbu kanun hükümleri gerek sözleşme hükümleri her iki tarafı bağlamaktadır. Bu itibarla belirlenen ilkeler dışında her türlü bilgi ve belgenin 3. kişilerle yazılı veya sözlü olarak paylaşılması bu hükümlerin ihlali anlamına gelecektir.
 
6. GİZLİLİK POLİTİKASI 
" VEKS " ,  "Site"de "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. " VEKS ", "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.
 
7. KVKK (KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU) KAPSAMINDA YÜKÜMLÜLÜKLER 
7.1. Tarafların birbirlerine göndermiş olduğu her türlü bilgi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuatlarca korunmaktadır. Paylaşılacak olan bilgi, belge ve dokümanlar KVKK kapsamı dışında saklanmayacak, depolanmayacak ve 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır. Gerek işbu kanun hükümleri gerekse sözleşme hükümleri her iki tarafı bağlamaktadır. 
 
7.2. Taraflar, bu sözleşmenin uygulanması kapsamında elde ettikleri her türlü kişisel veriye ilişkin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca sorumluluklarını bildiklerini ve haiz oldukları sıfatın hukuki sorumluluklarına uygun hareket edeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin detaylı bilgiye internet sitemizdeki “Aydınlatma Metninden” ulaşabilirsiniz.  
 
8. DİĞER HÜKÜMLER
8.1. Fikri Mülkiyet Hakları
Bu "Site" dâhilinde erişilen ve bu "Site"nın (sınırlı olmamak kaydıyla " VEKS VERİTABANI", " VEKS ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden " VEKS "in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "" VEKS "e ait ve/veya " VEKS " tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, " VEKS " hizmetlerini, " VEKS " bilgilerini ve "" VEKS "nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının " VEKS "in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dâhilinde " VEKS " tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde " VEKS "in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
İşbu "Site Kullanım Koşulları" dâhilinde " VEKS " tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde " VEKS "; " VEKS " hizmetleri, " VEKS " bilgileri, " VEKS " telif haklarına tabi çalışmaları, " VEKS " ticari markaları, "SAHİBİNDEN" ticari görünümü veya bu Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
 
8.2. Sözleşme Değişiklikleri
VEKS ", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 
8.3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " VEKS " işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, " VEKS " için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için " VEKS "den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " VEKS "in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 
8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
8.5. " VEKS " Kayıtlarının Geçerliliği
"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda " VEKS "in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini," VEKS "i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
8.6. Yürürlülük 
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır)
"Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR