KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ
 
İşbu aydınlatma metnini hazırlamadaki amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.  maddesi uyarınca internet sitemiz vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en açık şekilde bilgilendirmektir.  Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla yeterli şekilde güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Bu kapsamda;
 
1. Veri Sorumlusunun Kimliği:
 
Veri Sorumlusunun bilgileri aşağıdaki şekildedir:
Veri Sorumlusu: VEKS REKLAMCILIK ELEKT. VE TELEKOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkilisi: Arif Erhan Birgil ve Ahmet Sami Birgil
Adres: Bostancı Mah. Prof. Ali Nihat Tarlan Cad. No.34 İç Kapı No: 6 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon: 0216 391 13 75
 
2. Toplanan Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amacı
Kimlik Bilgileriniz: Ad, soyad
İletişim Bilgileriniz: Adres, Telefon numarası, e -posta adresi
İşlem güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri
 
İşbu kişisel verileriniz; kimliğinizi teyit etme, talep ve şikayetlerin yönetimi, satış süreçlerinizin yürütülmesi, teslimatların sağlanması, iş süreçlerimizin yürütülmesi, geliştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 
3. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5.  maddesi gereğince "açık rızanız" doğrultusunda ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle işlenmektedir.
 
4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı
Bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, sadece işlenme amaçları ile sınırlı kalmak kaydıyla; satış süreçlerinin yürütülmesi, mali, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve denetimlerin yapılması amacıyla danışmanlara, iş süreçlerinizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza, Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere Kanunen yetkili ve/veya Kanunun izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile idari merciler ve yasal mercilere aktarılabilmektedir.
 
5. Kişisel Verilerin Saklanması
Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
 
6. Kanuni Haklarınız
Kanun’un 11.  maddesi kapsamında, VEKS REKLAMCILIK’a başvurarak;
 
a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
e) Kanun’un 7.  Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtiriz.
 
Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un işbu “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11.  maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre VEKS REKLAMCILIK hakkındaki başvurularınızı (www.multimedyadukkani.com/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-bilgi-talep-formu) internet sitesindeki "Bilgi Talep Formu” kısmındaki formu doldurarak;
 
Posta yoluyla; Bostancı Mah. Prof. Ali Nihat Tarlan Cad. No.34 İç Kapı No: 6 Kadıköy/İSTANBUL
KEP yoluyla; [email protected] KEP adresine iletebilirsiniz.  Şirketimizin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.  10.01.2023
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR