6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

BİLGİ TALEP FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (‘‘KVKK’’) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (‘‘Bundan böyle ‘‘Başvuru Sahibi’’ olarak anılacaktır.) KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin haklar tanınmıştır.

KVKK’nın 13/I. Maddesi uyarınca da veri sorumlumuz, bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu madde 11 ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

- Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,

- Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya

- Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

Bu çerçevede ‘‘yazılı’’ olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

· Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,

· Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,

· Başvuru sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan ‘‘güvenli elektronik imza’’ ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.          

 

 

 

 

 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talep Formu

                                                    

Başvuru Yöntemi

Başvurunun

    Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde   

       Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Bostancı Mah. Prof. Ali Nihat Tarlan Cad. No.34 İç Kapı No: 6 Kadıköy/İSTANBUL

Zarfın üzerine ‘‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Bostancı Mah. Prof. Ali Nihat Tarlan Cad. No.34 İç Kapı No: 6 Kadıköy/İSTANBUL

Tebligat zarfı üzerine ‘‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.

İadeli Taahhütlü Posta vasıtasıyla tebligat

Bostancı Mah. Prof. Ali Nihat Tarlan Cad. No.34 İç Kapı No: 6 Kadıköy/İSTANBUL

Tebligat zarfı üzerine ‘‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.

‘Güvenli elektronik imza’’ ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Post (KEP) yoluyla

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına ‘‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.

 

Ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu belirleyeceği diğer yöntemler ilan edildiği takdirde, bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. 

 

A. Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri

 

İsim- Soy isim:

 

T.C. Kimlik No:

 

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

 

Telefon Numarası

 

Faks Numarası

 

E-posta:

(Belirtilmesi halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilebilecektir.)

 

Adres:

 

 

 

 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun Bilgi Talep Formu

 

  • VEKS REKLAMCILIK İLE OLAN İLİŞKİNİZ

(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

 

Müşteri

 

        Ziyaretçi

İş ortağı

 

         Diğer

Şirket içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:……………………………..……………… Konu:…………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Eski Çalışanım

 

Çalıştığım Yıllar:……………………

 

Diğer:…………………………………

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih:………………………………….

 

 

      Üçüncü kişi firma çalışanıyım

 

Firma/Pozisyon:…………………...........

C)BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

KVKK’nın 11. maddesine göre veri sorumlusundan talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde değerlendirilerek KVKK’nın 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Kanunun 13/3. maddesi uyarınca cevabımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilecektir.

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinizi detaylı olarak aşağıda belirtiniz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

D. BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİ

 

 

 Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

 

Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi)

Adı Soyadı                 :

Başvuru Tarihi          :

 

 

 

 İmzası                       :

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR